fredag 18 april 2014

SD-aktiv och förtroendevald i UnionenAnn-Katrin Löfwenhamn sitter i kommunfullmäktige för SD och i Unionens regionsstyrelse i Dalarna. Hon ser ingen motsättning mellan förbundets stadgar om allas lika värde och det parti hon representerar

[...]
Unionen tar inte ställning för eller mot SD, och har inga åsikter om partitillhörighet bland förtroendevalda. Det har väckt starka känslor hos många medlemmar och anställda inom förbundet eftersom förbundets stadgar också talar om solidaritet och respekt för jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde. Vilket somliga anser rimma illa med att vara aktiv inom SD.
[...]

(Kollega)


Det blir fullständigt horribelt att medlemmarna i Unionen skall företrädas av en människa som företräder ett parti som arbetar MOT allt det som fackföreningsrörelsen står för.

SD i Riksdagen:

SD röstade:

Nej till nedläggning av det kritiserade arbetsmarknadsprogrammet Fas 3.
Nej till en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet.
Nej till förstärkt arbetslivsforskning.
Nej till rätt till heltid.
Nej till skatteavdrag för medlemskap i fackförening.
Nej till meddelarfrihet för de anställda i privata välfärdsföretag.
Nej till rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.
Nej till en reglering av visstidsanställningar.

Unionen kommenterar SD

"Diskussionen här på Insidan pekar på behovet av information. Enligt stadgarna är Unionen partipolitiskt obundet och vår organisation värnar grundläggande demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde. Det innebär att Unionen tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet och att vi inte har något som helst samröre med organisationer som står för detta. Som medlem i Unionen är du skyldig att stå bakom våra grundläggande värderingar som de uttrycks i stadgarna om allas lika värde. Det är helt oförenligt med ett medlemskap i Unionen att verka i motsatt riktning i förbundets namn oavsett vilket parti eller organisation man företräder. Om det skulle ske kommer Unionen att agera. Unionen har inte något samarbete med Sverigedemokraterna och har inte några enskilda möten med detta parti. Unionen respekterar dock ett demokratiskt val till Sveriges riksdag. I vårt fortlöpande påverkansarbete innebär det att vi inte undantar någon riksdagsledamot från allmänna inbjudningar som exempelvis sänds till ett utskott i riksdagen."
/Leif Nicklagård förbundssekreterare

(Kollega)

Det låter ju betryggande .. eller inte.
Man kan helt enkelt inte vara aktiv och företräda SD utan att verka mot det som Unionen säger sig stå för. Man kan inte lägga ett politiskt eller fackligt uppdrag åt sidan när man ikläder sig rollen för det ena eller det andra. Det går inte att kliva i och ur roller på det sättet och samtidigt bevara sin trovärdighet.
Dessutom har ju Ann-Katrin Löfwenhamn redan i sina yttranden till tidningen Kollega i sin roll som facklig representant uttalat sig i strid med värderingar som Unionen säger sig stå för.


Delade meningar om buräggDet finns delade meningar om värphönor som bor i burar. Nyligen har Willys och Coop beslutat att stoppa försäljningen av burägg.

– Det är olyckligt att det är butikskedjorna som fattar beslutet och att det inte sker genom lag. Konsumenterna borde ha rätt att välja mellan de produktionsformer som är tillåtna enligt svensk djurskyddslag, säger Helena Wall på Sveriges lantbruksuniversitet.
[...]

– Frigående höns låter bättre, men dödligheten och risken för sjukdomar för frigående höns är större eftersom de pickar i gödsel.

(Aftonbladet)Retoriken är väl härlig. Dels bara tanken på att butiker skulle tvingas saluföra alla lagliga alternativ, för det bör väl i så fall gälla allt och inte bara ägg.

Dels resonemanget om att hönsen skulle gynnas av burliv för att de minskar risken för sjukdomar. Härligt att sitta i små begränsade utrymmen och värpa friska ägg istället för att få röra sig fritt och mer naturligt .. Eller hur...