måndag 30 september 2013

Fegt kräk eldade upp sina barn ....Enligt uppgifter till Aftonbladet tros mannen ha tänt eld på huset för att hämnas på sitt ex.Han är nu delgiven misstanke för mord i två fall och mordförsök.

[...]
Mannen har förhörts på plats i Kalmar och har delgivits misstanke om grov mordbrand, mord i två fall och mordförsök. Hur mannen ställer sig till anklagelserna vill polisen inte berätta:

– Det kan jag inte kommentera Det är ett första förhör som har hållits och de mer ingående förhören kommer att ske här när han kommer hit, säger Kjell Lindgren.

Polisen bekräftar att de omkomna är minderåriga barn.

[...]

– Han hade skurit sig och det gick att hitta honom genom blodspåren från bilen, säger en källa till Aftonbladet.

Den misstänkte mannens skick bedömdes då inte som akut livshotande, men han vårdas nu på sjukhus.

[...]

Ett barn tog sig ut

Branden i fritidshuset på Dalarö utbröt under natten till i söndags.

När räddningstjänsten kom till platsen var huset övertänt.

Rökdykare gick in i huset och hittade två döda barn.

I huset fanns tre barn när det började brinna.

– Ett av barnen ska ha tagit sig ut och larmat andra, säger en källa.

Huset ska, enligt uppgift till Aftonbladet, ha varit igenbommat utifrån.Något självmordsförsök behöver man knappast fundera på  .. hade kräket velat ta sitt liv så hade han stannat med barnen i huset och brunnit med dem .. 

Det handlar om en vanlig ynkedomshandling i hopp om att folk skall tycka synd om aset. 

På ett sätt är det dock bra att han är för feg för att göra det enda rätten - befria sin kvarvarande barn ifrån honom, förhoppningsvis får han leva resten av sitt liv inlåst någonstans i ensamhet .. och förhoppningsvis får han aldrig vara ifred från tankarna på det han gjort. 
Det sista är nog dock att hoppas på för mycket - ett kräk som eldar upp sina barn för att ex. frun inte gör som han vill har sannolikt inga andra känslor i kroppen en ömkan om sig själv..

Man kan bara hoppas att alla han någonsin känt däremot betraktar honom som död och persona non grata hädanefter ... 

Två små pojkar döda och fyra syskon som skall behöva leva med att de är avkomma till sådant avfall ... det är en tragedi om han inte får ett plågsamt liv och en plågsam död som tack...


fredag 27 september 2013

Rummet var mörkt, sex killar frias från gruppvåldtäkt på en 15-årig flicka...


Pojkar var dömda för våldtäkt – nu frias deDe skulle ha turats om att våldta en 15-årig flicka i ett låst rum – och dömdes till ungdomsvård.
[...]

Enligt tingsrätten turades de sex tonårspojkarna om att förgripa sig på den unga flickan.
Alla frias helt

Kort efter händelsen greps åtta pojkar och sex av dem åtalades.

Fyra av dem sa i rätten att de haft samlag med flickan, men samtliga förnekade brott.

I juni dömde Solna tingsrätt alla sex, som var mellan 15 och 16 år gamla när brottet begicks, till ungdomsvård. Fem av dem för grov våldtäkt och en av dem för försök till grov våldtäkt. Flera av pojkarna skulle också utföra ungdomstjänst, meddelade tingsrätten.

[...]

Tingsrätten bedömde flickans berättelse som helt trovärdig samtidigt som man ansåg pojkarna mindre trovärdiga eftersom deras berättelser ändrades. Inledningsvis nekade flera av pojkarna till att ens ha varit på festen i lägenheten under den kväll våldtäkterna ska ha ägt rum.

Svea hovrätt gör däremot en annan bedömning och menar att det är förståeligt att pojkarna till en början ljög eftersom de var rädda att bli anklagade för något efter att en av pojkarna gripits.

Man tycker visserligen, liksom tingsrätten, att flickans berättelse är trovärdig men menar att det finns faktorer som måste tas i beaktande. Bland annat att händelserna ska ha skett i ett mörkt rum och att hennes möjlighet att göra "helt tillförlitliga iakttagelser" därför måste ha varit nedsatta, och att det måste ha varit svårt för flickan att ha en klar minnesbild från kvällen eftersom så många passerade in och ut i rummet.


Jag vill absolut inte uppmana människor till brott - jag tycker att man skall hålla sig inom lagens råmärken ... Dock tycker jag att om nu någon - helt utan tanke på att begå brott givetvis - känner för att tala allvar med pojkarna så bör det fetade i det sista stycket beaktas...

Är rummet mörkt och flera rör sig in och ut i rummet så är det sannolikt inget brott begånget att låsa in och "tala allvar" med folk .... Hovrätten har ju inte den uppfattningen i alla fall, så vitt jag kan förstå... och även om det skulle kunna betraktas som brottsligt på något sätt så innebär ju mörkret, den låsta dörren och att folk turas om att "tala" både att den som det "pratas" med inte kan få en klar bild av vad som skett .. och kanske till och med gillar det lite...

Edit .. 2013-09-27 kl.. 19.08

Här är en människa  - på Flashback - som är sund i detta ärende .. det finns vettiga röster där också ibland, fast det är mer sällsynt än vanligt....
https://www.flashback.org/sp45430169

Han ger uttryck för det som jag försökt lära mina barn ... man har ansvar för sina handlingar.


onsdag 25 september 2013

Polisen erkänner ett tredje register

De senaste dagarna har en skandal inom svensk polis uppdagats. Ett register har sedan flera år förts över romer och deras barn.
Det handlar om en kartläggning där romer registrerats enbart på grund av sitt släktskap, och inte för att de begått brott eller är misstänkta för brott.
Registret omfattar minst 4 tusen personer och de yngsta är bara några månader gamla..

Artiklar på ämnet:
Dagens Nyheter

Expressen

Aftonbladet


Jag är inte särskilt överraskad över att ett register av denna typ avslöjas inom polis/myndigheter. De senaste åren har lagstiftningen i allt högre grad syftat till att möjliggöra kartläggning och registrering av människor på allehanda lösa grunder.
Vi vet att människor registreras på basis av deras politiska åsikter, religiösa engagemang om de grupper de tillhör anses vara av typen som skall övervakas.
Vi borde också veta att människor kan registreras för att de på något sätt kommer i kontakt med kriminella men inte själva är kriminella osv.. Det s.k. spaningsregistret är inte okänt - eller borde inte vara det. Spaningsregistret kräver inte att du är misstänkt för brott, det räcker med att du umgås med någon som är misstänkt för brott för att förekomma där.
Du kan idag få din telefon avlyssnad eller utrymmen där du vistas/äger buggade, inte för att du själv är brottslig eller ens misstänkt för brott, utan för att någon i ditt umgänge som brukar vistas i din lägenhet kan förekomma i sådana sammanhang.
För att kunna använda sådana tvångsåtgärder krävs att också du ingår i polisens kartläggning - trots att du vare sig begått eller är misstänkt för brott.

Telefon/e-mail annan elektronisk avlyssning:

Rättegångsbalken kapitel 27
18 § Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation innebär att meddelanden, som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet.
   Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får användas vid förundersökning som avser
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning är belagd med straff eller
3. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.

   Ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ger också rätt att vidta sådana åtgärder som anges i 19 §. Lag (2012:281).
19 § Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innebär att uppgifter i hemlighet hämtas in om
1. meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress,
2. vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett visst geografiskt område, eller
3. i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits.

   Genom hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får sådana meddelanden som avses i första stycket 1 även hindras från att nå fram.
   Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får användas vid förundersökning som avser
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader,
2. brott enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken, brott enligt 16 kap. 10 a § brottsbalken som inte är att anse som ringa, brott enligt 1 §narkotikastrafflagen (1968:64), brott enligt 6 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling, eller
3. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1 eller 2, om sådan gärning är belagd med straff.

   I fall som avses i 20 § andra stycket får hemlig övervakning av elektronisk kommunikation dock användas endast vid förundersökning som avser brott som kan föranleda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt 18 § andra stycket. Lag (2012:281).

20 § Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får, om inte annat följer avandra stycket, endast ske om någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Åtgärden får endast avse
1. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning som under den tid som tillståndet avser innehas eller har innehafts av den misstänkte eller annars kan antas ha använts eller komma att användas av den misstänkte, eller
2. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.
   Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får, utöver vad som anges i första stycket, ske i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Övervakning som innebär att uppgifter hämtas in om meddelanden får dock endast avse förfluten tid.
   Avlyssning eller övervakning får inte avse meddelanden som endast överförs eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät som med hänsyn till sin begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses vara av mindre betydelse från allmän kommunikationssynpunkt. Lag (2012:281).Rumsavlyssning:

Lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning
4 § Hemlig rumsavlyssning får endast avse en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Avser åtgärden någon annan stadigvarande bostad än den misstänktes bostad, får hemlig rumsavlyssning användas endast om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där.

Hemlig rumsavlyssning får inte avse
1. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas för verksamhet för vilken tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,
2. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas för verksamhet som bedrivs av advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter eller familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller
3. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas av präster inom trossamfund eller av dem, som har motsvarande ställning inom ett sådant samfund, för bikt eller enskild själavård.Spaningsregistret:

6 § I registret får uppgifter om en person som inte kan misstänkas för brott behandlas, om
1. uppgiften har samband med en person som har registrerats enligt 5 §, och
2. behandlingen är av särskild betydelse för polisens spaningsverksamhet.

12 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
   Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.
   Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.


Det är inte överraskande att polisen kartlagt romer, lika lite som det är överraskande att polisen kartlägger andra familjer, grupper eller bekantskapskretser kring människor. Lagen ger utrymme för det.
Har du kriminella i din släkt? Har du någon som kanske inte är kriminell men ändå - utan att kanske ens veta det själv - är misstänkt för brott i din släkt?
Har du någon i din bekantskapskrets som är föremål för polisens misstankar?
Då kan du vara föremål för registrering och ännu värre också för tvångsåtgärder. Kanske är ditt sovrum buggat, din telefon avlyssnad, din e-mail kontrollerad, alla dina SMS och bildöverföringar synade..
Du vet inte, för du vet inte vem som kan bli föremål för tvångsåtgärder av olika slag. På det området finns inte längre någon rättssäkerhet för dig bara för att du är oskyldig.


måndag 23 september 2013

Pedofiler borde låsas in på livstid...Förgrep sig på dottern – ställs inför rätta igen

En man från västra Skaraborg som tidigare dömts till nio års fängelse för att ha förgripit sig på sin lilla dotter, åtalas nu för barnpornografibrott, uppger P4 Skaraborg.

[...]

Brotten mot den egna dottern, som mannen dömdes för 2005, berodde på att han utnyttjade henne sexuellt sedan hon fyllt fem år och sålde henne till andra sexköpare då hon fyllt tio. Fyra andra män dömdes för att ha haft sex med flickan.

(Expressen)


Ungdomsledare häktad för barnvåldtäkt

En ungdomsledare i Skaraborg har häktats misstänkt för våldtäkt mot barn.Han ska även ha utnyttjat flera barn för sexuell posering, skriver Sveriges radio Skaraborg.

Mannen ska ha tagit kontakt med barnen via sociala medier, mejl och mobilsamtal. Han ska både ha använt sig av sitt eget namn och ett alias i form av en ung flicka.

[...]

Polisen kom honom på spåren sedan föräldrar till barn i den klubb där han fungerade som ledare anmälde honom.

Han har även jobbat på en förskola men har sedan misstankarna blev kända stängts av.

(Aftonbladet)


Läkaren åtalas för grov våldtäkt mot barn

Läkaren misstänks ha våldtagit två pojkar, sex och åtta år gamla, inne på en vårdcentral.
Bevisningen – filmade sexövergrepp – fanns sparad i hans Iphone.


Imorgon väntas åtalet mot honom och en kvinna vid Attunda tingsrätt.

[...]

Grov våldtäkt mot barn, två pojkar sex och åtta år gamla, vid fem tillfällen inne på vårdcentralen.

–Samtliga övergrepp har, enligt misstankarna, skett i samband med undersökningar inne på vårdcentralen, säger kammaråklagare Andreas Nyberg.

Grovt barnpornografibrott.

– Han har innehaft tusentals bilder och hundratals filmer. Han har också framställt barnpornografiskt material genom att filma med sin Iphone inne på vårdcentralen.

Sexuellt ofredande mot fyra vuxna kvinnor och sexuellt fredande mot en flicka under 15 år.

– Även de övergreppen har skett inne på vårdcentralen, enligt mina misstankar.

Dopningsbrott.

[...]

Den kvinna som dragits in i härvan och som nu också åtalas, arbetade tidigare vid samma vårdcentral. Hon åtalas misstänkt för barnpornografibrott i Märsta 2011-22 maj 2013. Den 5 september fick hon en advokat förordnad av tingsrätten.

– Hon åtalas för att ha tittat på barnpornografi och för innehav av barnpornografi. Det hittades en bild i hennes dator på ett barn som vi inte kunnat identifiera, säger Andreas Nyberg.

(Expressen)


Samhället bör befrias för all framtid från as som i exemplen ovan. För alla barns skull bör de låsas in på livstid utan möjlighet till benådning. Håll dem i enheter där de kan frottera med varandra när den sexuella frustrationen blir för stor .. släpp aldrig ut dem i samhället igen.

Vad man dessutom kan konstatera är att ingen av dem har fångats upp trots att det redan finns krav på registerutdrag för anställning inom skola och förskola. 
Det lagförslag man vill se gällande dessa typer av brott är ett förslag om livstids fängelse och isolering från övriga samhället. Det skulle erbjuda barn ett skydd mot återfallsförbrytarna i den här kategorin.

I första exemplet, fadern som våldtagit och sålt sin dotter, ser vi dessutom ett exempel på en "såndär" pedofilliga som enligt somliga "experter" inte existera. Fyra män köper sex av en tio åring som sedan tidig ålder utnyttjats av sin far ... ...


25-årig kvinna inlåst och våldtagen - ex. maken efterlyst..De rakade av henne håret, misshandlade henne och våldtog henne.I sexton dygn satt den 25-åriga kvinnan inlåst innan hon lyckades fly i lördags kväll.– En polisbil blev stoppad under lördagskvällen av en kvinna som var upprörd och lämnade den här berättelsen, säger kommissarie Stephan Söderholm.

[...]
Baserat på kvinnans berättelse genomförde polisen flera husransakningar under helgen. Det ledde till att de tre personerna greps och anhölls. Ytterligare en person, kvinnans före detta man, söks nu av polisen misstänkt för inblandning i kidnappningen.

Enligt polisen har kvinnan barn med den nu efterlyste mannen. Kvinnan har tidigare fört barnet utomlands och hade precis kommit tillbaka till Sverige när det här hände.

– Barnet är kvar utomlands, säger Stephan Söderholm.
Om detta är ett steg i en vårdnadstvist så kan man ju bara konstatera att det verkar som om kvinnan har haft goda skäl till att föra barnet utomlands utom räckhåll för exet..

Förhoppningsvis åker de inblandade dit rejält för de brott de utsatt kvinnan för, livstid vore helt i linje med brottet art.

Det finns ju helt klart utrymme för det i brottsbalken:

4 kap. Om brott mot frihet och frid


1 § Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.
   Är brottet mindre grovt, döms till fängelse i högst sex år. Lag (2009:396).

Döms livstid ut så är ju också vårdnadstvisten per automatik i princip avgjord och kvinna (och barnet) slipper oroa sig för att bli utsatta för galenskap igen .. Låt oss hålla tummarna för att lagen slår ner hårt på förövarna i detta fall...

söndag 22 september 2013

Nej, att en kampanj kan ses som god räcker inte för att göra deltagande i den till något tvingande..Inför helgen har spelarna Premier League fått regnbågsfärgade skosnören skickade till sig för att de ska kunna ta ställning mot homofobi.

"Men flera klubbar, däribland Manchester United, har vägrat delta i kampanjen – vilket har upprört svenske profilen Anton Hysén.

– Det gör mig ledsen att flera av klubbarna inte kommer att bära snörena i helgen. Hur svårt kan det vara?, säger Hysén till Daily Mail.


[...]

Kampanjens upplägg var enkelt: regnbågsfärgade skosnören skickades till alla spelare inom de högsta divisionerna i England och Skottland inför helgens ligaomgång.

Tanken var att spelarna skulle bära snörena och därmed göra ett ställningstagande för homosexuellas rättigheter inom idrotten.

[...]

Hysén kommer själv att delta i kampanjen, som spelare i division 1-laget Utsiktens BK.

– Vissa säger att vi inte måste prata om det här, men det måste vi, för det är 2013 och det finns inga öppet homosexuella spelare i Premier League. Så det är därför jag står bakom den här kampanjen. Jag har bett om att få ett par snören skickade till mig och jag kommer att ha dem på mig, säger han."


http://www.expressen.se/sport/fotboll/premier-league/hysen-om-pl-jattarna-hur-svart-kan-det-va/


Jag personligen är mot homofobi och för allas lika rättigheter oavsett vilken arena i samhället man talar om.
Däremot har jag svårt att se att en kampanj som kräver att enskilda individer tar ställning utan att själva vilja göra det skulle vara i linje med just "allas lika rättigheter".

De spelare som vill göra en markering, ta ställning, visa ett politiskt budskap kan liksom Anton Hysén själv beställa skosnören och skall då givetvis få bära dem.

De som väljer att inte alls ta ställning, inte vill använda sporten för politiska budskap, eller kanske till och med är homofober skall INTE från vare sig kampanjer eller klubbledning tvingas till något ställningstagande alls.
Därför skall skosnörena gå att beställa för de enskilda spelarna - om de på eget initiativ känner att de faktiskt vill träda fram i denna fråga.
Men att tvinga på människor ställningstaganden som de inte vill göra är inte okej.
Såvitt jag ser det så har de klubbar som bojkottar kampanjen således fattat ett riktigt beslut. Spelarna skall - precis som vi andra i privatliv och på arbetsplatser - äga rätten att själva välja vilka och om de vill stödja olika kampanjer.Våra äldre är inte nummer ....

Ett mycket angeläget inlägg av Alex Schulman som jag rekommenderar alla att läsa och ta till sig;

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/alexschulman/article17519191.ab

fredag 20 september 2013

Sköt ihjäl fyra kvinnor – nu har han avrättatsRobert Gene Garza, 30, mördade kallblodigt fyra oskyldiga kvinnor i Texas.

Nu har han avrättats med en giftinjektion.I september 2002 var han inblandad i ett massmord av fyra oskyldiga kvinnor.

Garza och hans kumpaner hade blivit beordrade av en fängslad gängledare att mörda en kvinna som arbetade på en bar i Donna, en liten stad i Rio Grande Valley, då hon hade vittnat mot honom.

De åkte till baren och förföljde sex kvinnor som arbetade i baren när de slutade.
Erkände mordet

När kvinnorna stannade sin bil så sköt Garza och hans medbrottslingar mer än 60 kulor i den och dödade fyra av dem. Men ingen av offren var vittnet som skulle mördas. Hon hade stannat i baren för att stänga den.
(Expressen)

Robert erkände brottet och avrättades för det i natt (svensk tid). Hans kumpaner väntar också på att avrättas, dock inte för samma brott utan ett annat gängrelaterat mord.

Dödsstraffets vara eller inte vara tycker jag är ett etiskt dilemma. Jag ser i princip inget problem med att människor som på ett särskilt hänsynslöst sätt tar andras liv förlorar sitt eget. Det finns en rättvisa i det.

Däremot är jag ingen dödsstraff-förespråkare. Av flera skäl. Det mest uppenbara är givetvis att om en person blir felaktigt dömd - och det händer ju - så kan man inte ta tillbaka ett verkställt dödsstraff. Döden kan inte göras ogjord, man kan inte backa bandet och gör rätt helt enkelt.

I det här fallet finns dessutom ett par omständigheter som jag anser gör straffet oskäligt. Robert var vid tidpunkten för brottet nitton år gammal. Han är dessutom den enda som döms till döden för just det brottet, de andra väntar också på dödsstraff - men för ett annat brott.
Hur kan brottet vara värt döden för en nittonåring - men inte för övriga?
Robert har ju inte varit drivande i brottet, de är flera som på order av en gängledare utför detta. 
Fanns det ens möjlighet för honom att dra sig ur och välja något annat.
Dömdes gängledaren - den faktiskt ansvariga - också till döden? Nej, det är i alla fall inte vad som sägs i artikeln.

Förhoppningsvis har avrättningen gett de anhöriga till offren ett avslut, en känsla av upprättelse, men frågan är om inte samma känslor väcks också utan dödsstraff så länge det utdömda straffet står i adekvat proportion till brottet. Att människor vill ha dödsstraff handlar ju om att möjligheten finns, att det strängaste straffet faktiskt medger det och att anhöriga därmed mäter hur just det brott som berövade dem någon står i proportion till andra mord med dödsstraff som högsta värdet på skalan.


Polisen gör helt rätt - alla anmälningar skall inte utredas...


Utsatt för 15 brott – alla nedlagda


Lennart Gillström fick bilen vandaliserad med fogskum.

Trots att han har avgörande bevis för vem som ligger bakom lägger polisen ner ärendet.

– Jag tycker att det är förfärligt, säger han.
Egenföretagaren Lennart Gillström, 61, har drabbats av stölder, skadegörelse och våldsbrott ett femtontal gånger i livet – aldrig har polisen kunnat klara upp dem. Trots att han i flera fall haft uppslag om vem som ligger bakom.

När han i början på september fick bilen vandaliserad med fogskum och utredningen lades ner fick han nog.

– Jag tycker att det är en märklig och oerhört tandlös signal man skickar till de här ungdomarna som håller på, säger han
[...]
Med hjälp av sina kontakter i grannskapet fick Lennart fram ett namn på en misstänkt gärningsman – en elev på en intilliggande skola(Aftonbladet)
Nej, Lennart det är inte skäligt att anse att polisen skall lägga resurser för att du blivit tvungen att tvätta din bil en gång extra.

Att du ryktesvägen fått höra att en person kanske är skyldig bör på intet sätt vara skäl nog att väcka en utredning om brott och officiellt rikta misstankar mot den människan. Det bör krävas mer än så innan man stökar i folks liv - i synnerhet när det gäller pojkstreck snarare än brott.

Polisen har begränsade resurser och det finns goda skäl för att de faktiskt sorterar i ärendena som kommer in och väljer att rikta sina resurser mot riktiga brott.

Om du nu verkligen VET vem som sprutat fogskum på din bil så kontakta den ungdomens föräldrar och ta ett snack med dem. Det är så man normalt gör i ett fungerande samhälle. Man springer inte till polisen för busstreck, äppelpallning, att någon lipar åt dig, inte ens för att ungdomar är oförskämda..

Jag är nästan helt säker på att också du någon gång hittat på busstreck under din uppväxt. Busstreck som du säkert försvarar som "oskyldiga" idag och inte polisanmäldes för eftersom du växte upp i en tid där man kunde skilja på bus och brott.

Nedlagd anmälan om våldsbrott nämns i artikeln. Den hade kanske varit intressant beroende på omständigheterna kring den. Att polisen trots anmälan, skador och vittnen alltför ofta lägger ner just misshandelsanmälningar, DET är något värt att uppmärksamma och ifrågasätta.
.

torsdag 19 september 2013

Sex med småtjejer svider ibland...

14-årig flicka hade med sig handbojor till sexträff med 25-åring - hovrätten fäller för barnvåldtäkt

"Två män, 28 och 25 år gamla, hade sex med en 14-årig flicka och åtalades vid Södertörns tingsrätt för våldtäkt mot barn. Även en 19-årig man som hade haft samlag med flickan åtalades - fast för sexuellt utnyttjande av barn.

Tingsrätten konstaterade att alla tre hade känt till - eller i vart fall hade haft skälig anledning att anta - att flickan var under 15 år.

Tingsrätten ansåg att de sexuella handlingarna med 28-åringen hade varit avancerade. Det hade bland annat handlat om analsex och mannen måste enligt domstolen ha förstått att flickan inte var mogen att ta ställning till sådana handlingar. Han dömdes därför för våldtäkt mot barn till två års fängelse.

25-åringen och 19-åringen dömdes däremot "bara" för sexuellt utnyttjande av barn. 25-åringen fick tio månaders fängelse. 19-åringen dömdes till skyddstillsyn.

De tre männen dömdes också att betala skadestånd med sammanlagt 125 000 kronor.

När det gällde domarna mot 28-åringen och 25-åringen så överklagades dessa till Svea hovrätt som nu fastställer domen mot 28-åringen för våldtäkt mot barn.

När det gäller 25-åringen - som alltså dömdes för sexuellt utnyttjande av barn i tingsrätten - så anser hovrätten att även hans brott ska rubriceras som våldtäkt mot barn och höjer straffet till två års fängelse."

Det lär väl svida rejält för den som fick skärpt straff om inte annat. Två års fängelse för att ha utnyttjat en fjortonåring flicka ... Dumhet betalar sig ibland.

Jag lyfter på hatten för Hovrättens beslut och önskar man i framtiden får se lite fler markeringar av samma slag.
onsdag 18 september 2013

Misstänks ha tänt eld på särbos husEn 42-årig man åtalas för mordförsök och mordbrand sedan han misstänks ha hällt ut bensin i sin särbos sovrum och tänt på.[...]
Lågorna var så höga att kvinnan inte tog sig ut genom dörren, hon krossade en ruta och kunde sedan larma SOS.
Kvinnan fick brännskador och en fraktur på ena armen....

Att mannen förnekar brott väcker ju en del tankar. Hur tänker han där?

Att det inte kan vara olagligt att ösa ut bensin och tända på med särbon instängd av lågorna?
Att det är lagligt att grilla kvinnor?
Att det inte kan vara hans fel eftersom en kvinna var närvarande och därmed bör vara den som ansvarar för situationen?

Eller var det bara en "olycka"?

Han gick liksom bara runt och vallade en dunk bensin, råkade tappa ut den i sovrummet och när han tände en låga för att titta var han spillt så flammade det helt oväntat upp eld.....

Ibland är det svårt att gissa sig till vad som rör sig i folks huvuden - jag får nöja mig med att konstatera det...

FBI avslöjade hans plan: Att äta barn


"Jag vill äta de båda pojkarna du kommer med. Kanske inte i dag, men det kommer att ske. Det är allt jag lever för..." Så skrev en 40-årig britt bosatt i USA på en chatt. I går dömdes han till fängelse i 26 år och 8 månader eftersom det anses vara bevisat att han planerat att kidnappa, våldta och äta barn.


Åklagaren i målet yrkade på 27 år och bland bevisningen fanns fotografier från Geoffrey Portways källare i en förort till Boston: ett tortyrrum komplett med bur, knivar och slaktredskap – och en hemmagjord kista lagom stor för ett barn.

[...]

FBI fick upp ögonen för Portway förra året efter att han chattat i ett chattrum där kannibalism och våldtäkter på barn diskuterades, skriver Boston Herald. Det var där som han skrev att han ville äta pojkarna. Inlägget avslutades med "Jag menar allvar. Det här är det enda som får mig att stiga upp på morgnarna."


[...]


Han greps och i maj i år erkände han att han hade försökt förmå en annan person att kidnappa barn. Han erkände även både innehav och distribution av barnpornografi.

Den brittiska tidningen London Evening Standard rapporterar att Portway hade byteshandlat med andra pedofiler; bland annat bilder som föreställde lemlästade, skadade och döda barn.


[...]


METROI artikeln finns en del bilder från den skräckkammare han ordnat för att hålla barnen i.

Och så finns det de som hävdar att det inte förekommer några pedofilringar med syfte att skada och lemlästa barn ...


Mördaren blev styckad och sänkt i havet..Den kropp som hittades styckad och nedsänkt i havet utanför Strömstad nära norska gränsen är nu identifierad.

Mannen har tidigare dömts för mordet på sin hustru.

– Vi kan bekräfta att så är fallet, ja, säger Thord Haraldsson på länskriminalpolisen i Trollhättan.

Kroppen tillhör en man från Göteborgsområdet som för några år sedan dömts för mord på sin fru.

Kvinnan ville skiljas, då sköt ihjäl henne på en p-plats i centrala Göteborg sommaren 2006.

Hon satt i sin bil när mannen drog fram ett jaktgevär och sköt henne två gånger.
Avtjänade fängelsestraff

2007 dömdes mannen till tio års fängelse för mordet för hustrun. I våras släpptes han och anmäldes försvunnen i juni i år.

(Aftonbladet)


Mannen sköt ihjäl sin hustru med ett hagelgevär - nu har han själv hittats styckmördad.

Mannen dömdes till tio års fängelse för mord på sin hustru år 2007. År 2006 ska han ha skjutit henne på nära håll, genom att avlossa två skott med ett gevär, detta efter att hon ville lämna honom efter ett 30-årigt äktenskap. Han släpptes redan i våras efter att ha avtjänat sitt fängelsestraff. Med ingen har sett honom sedan i juni.

(Expressen)


Hustrun drogs ur bil och mördades

Hustrun ville skiljas - då sköt mannen ihjäl henne med ett jaktgevär.Den 58-årige företagaren från Landvetter ställdes idag inför rätt för dödsskjutningen i Johanneberg i somras.


Den 3 juli blev kvinnan förföljd av sin man. Vid en parkeringsplats på Richtersgatan hann han i kapp henne. Den misstänkte sprang fram till kvinnans bil och sköt in genom den uppdragna vindrutan. 56-åringen träffades i överarmen. Då drog mannen ut henne och avlossade ytterligare ett skott, som gick rakt genom bröstkorgen.


[...]


Den 58-årige företagaren förnekar mord. Han erkänner dock vållande till annan död och att ha skjutit med skarpladdat vapen inom tätbebyggt område.


[...]
Paret har två vuxna barn, som nu står som målsägande.
Min teori är att detta inte alls rör sig om mord utan brott mot griftefriden. Mannen har helt enkelt tagit sitt eget liv och sedan hittats av någon anhörig eller vän. Denna anhöriga/vän till mannen har tänkt att  mannens tidigare egoism, hänsynslöhet och självgodhet redan kostat parets barn så mycket sorg och vånda att den anhörige/vännen velat bespara dem mer sådant.
Därför har han styckat och undanröjt kroppen för att skona parets barn och deras familjer från att drabbas ytterligare av mannens egoistiska beslut.

En tanke kan i och för sig vara att det är en nära anhörig till kvinnan som av misstag valt att vålla mannens död och därefter undanröjt kroppen En anhöriga som fått nog av mannens egoism och ett samhälle som inte anser kvinnoliv så mycket värda och därför utfört lite sanering.

Vad säger man .. vem bryr sig. Känns lite som episk rättvisa någonstans samtidigt som man undrar om en eventuell gärningsman kommer att klara sig undan med tio år om denne åker fast...........

tisdag 17 september 2013

Regeringsförslag - Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp

Första delen av förslaget lyder så här:


"Enligt förslaget införs en ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Genom lagen skapas en skyldighet för den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring inom vissa verksamheter att på begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Det kan handla om både personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn och personer som är ledare i olika ideella barnverksamheter."
(Regeringen)

Ett slag i luften utan någon som helst praktisk betydelse - eller kanske till och med kontraproduktivt.

Ett slag i luften därför att registerkontroll redan kan begäras och aldrig kan kan avtvingas människor. Det är inget nytt med registerutdrag - det begärs idag till och med för att få skura toaletter, sälja tugg-gummi, köra bil i tjänsten osv..
Det behövs ingen lag som utökar den möjligheten - tvärtom faktiskt, en lag som förhindrar det missbruk som sker idag av möjligheten till kontroll är mer önskvärt.

Människor som arbetar med, eller praktiserar inom verksamheter, riktade mot barn/ungdom utgör inte heller den stora faran för våra barn och ungdomar. De flesta utnyttjanden sker i familje- eller vänkretsen, få på skola och inom fritidsverksamheter.
Bland de fall som ändå finns inom skola, fritidsverksamheter är förövaren dessutom i den absoluta majoriteten (av de få fall som är) inte representerade i brottsregistret.
En sådan här lag är verkningslös och vaggar istället in människor i falsk trygghet. (Kontraproduktivt)

Vad skolan/förskolan och fritidsverksamheter istället behöver är ökad social kontroll. Fler ledare, fler lärare, fler barnskötare. Regler om att man inte får arbeta ensam med barn, samt öppna planlösningar i de miljöer som barn vistas så att man förhindrar att någon kan dra sig undan med ett barn/ungdom.

Om regeringen vill skydda våra barn och unga är det således mer resurser till verksamheter som riktar sig till barn som behövs. Fler lärare, barnskötare och ledare.. Inte verkningslösa lagändringar som missar målet helt.

Ökad social kontroll inom verksamheter riktade mot barn och unga innebär dessutom ett skydd också för andra övergrepp samtidigt som det skulle föra med sig andra positiva effekter när det gäller att tillgodose barn och ungas behov och möjlighet till utveckling.

Lägg det luftfäktandet åt sidan och visa istället att ni är beredda att satsa pengar på våra barn och unga är min åsikt.

Vill man använda brottsregistret för att skydda barn så är det mer relevant att vid hindersprövning ge information om brottslighet relevant för partner och eventuella barns säkerhet, samt att vid föräldraskap delge föräldrarna sådan information inför att vårdnadsfrågan skall avgöras. 
När det gäller särkullsbarn så borde socialtjänsten ha en skyldighet att bevaka vilka människor som flyttar in och ut i hushåll där det finns barn och om det föreligger skäl att anta att barnen kan vara i fara ha informationsplikt till vårdnadshavarna för barnet.

Det kan kännas integritetskränkande för dem som inte har rent mjöl i påsen - men det skulle öka barns säkerhet i hemmet - vilket är den plats som är farligast för kvinnor och barn idag.


Andra delen av förslaget:

"Vidare föreslår regeringen att preskriptionstiden för köp av sexuell handling av barn och för sexuellt ofredande av barn förlängs. Det innebär att preskriptionstiden för de allra flesta sexualbrott mot barn inte börjar löpa förrän barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år."
(Regeringen)Är däremot ett mycket bra förslag som förbehållslöst borde de antas av hela riksdagen. Att barn som utsätts för övergrepp kan hållas tillbaka från att våga berätta detta, förstå att det är fel, tro att det är deras eget fel osv.. på grund av påtryckningar av människor i deras närhet eller den direkta familjen har förtydligats i klarspråk i de senaste årens debatt där starka lobby-grupper förringar barns lidande, minimerar betydelsen av skadeverkningarna av övergrepp, lägger ansvar på barnen själva, och motarbetar insatser för drabbade barn osv..


Barn till dessa människor och människor med liknande förhållningssätt och åsikter bör få minst tio vuxna år på sig att våga anmäla. Personligen anser jag preskriptionstiden inte bara skall senareläggas utan också förlängas så att deras förövare aldrig kan känna sig trygga...


Ytterligare ett steg som borde tas är att senarelägga preskriptionstiden så att den börjar löpa vid 18 år också för misshandel och andra brott riktade mot barn, samt att den lägsta preskriptionstid oavsett brott som skall finnas för brott riktade mot barn är tio år.


Förövare som riktar sina brott mot barn skall helt enkelt veta att de inte är trygga med att åren går.


Statstjänstemannens offer berättar om våldtäktenDen trevliga utekvällen i helgen slutade i en mardröm för Emil, 26.På en efterfest blev han våldtagen av en 58-årig statstjänsteman.

[...]
26-årige Emil och hans vänner var ute i centrala Stockholm i helgen.

[...]

Vännerna lämnade en efter en sällskapet och till sist var det bara Emil, 58-åringen och en tredje man kvar. Trion gick till 58-åringens lägenhet på Kungsholmen.

– Han sa att vi kunde sova i hans säng. Själv skulle han sova på soffan, säger Emil.

Men när Emil och hans kompis somnat kom 58-åringen och la sig bredvid dem.

– Han började ta på mig och smeka min kropp.

Emil avvisade mannen och sa att han inte ville och puttade bort mannens händer.
Tog strypgrepp

– Men efter ett tag var han där igen. Han stack in sina fingrar i rumpan på mig. Sedan kände jag att han tryckte in sin snopp i mig, säger Emil.

Emil knuffade ner mannen från sängen och sprang in i vardagsrummet.

– Jag började skrika och han sprang efter mig. Han slog mig två gånger i ansiktet och tog strypgrepp på mig, säger Emil.

Den tredje mannen vaknade och kunde avbryta handgemänget. Emil ringde till polisen som anlände till lägenheten efter en stund.

[...]Den 58-årige misstänkte våldtäktsmannen arbetar som tjänsteman på en stor svensk myndighet.

Emil, som känt 58-åringen i drygt tre år, vill nu få rättvisa.

– Jag vill att han ska få sitt straff. Jag har även hört att han ska ha gett sig på andra. Om det är så hoppas jag att även de personerna ska våga träda fram och anmäla honom.

(Aftonbladet)

Mannen anhålls och "Emil" förhörs. Under förhören bryter Emil ihop och föras till psykakuten. Dödsångesten som övergreppet utlöst blir för stark.

"Emil" väljer i alla fall att framträda i media eftersom han dels har behov av att få berätta om vad han råkat ut för, dels önskar att andra drabbade skall träda fram. "Emil" är inte den 58-årige statstjänstemannens första offer, han skall ha gett sig på andra som ännu inte vågat eller orkat kliva fram och göra anmälan.

Låt oss hoppas att de stärks av "Emils" mod och gör det nu. 

Det är viktigt att sätta stopp för sådana här dårar som inte förstår ett nej, som inte klarar att tygla sina drifter utan drabbar andra. Låt oss hoppas att Statstjänstemannen döms till ett långt fängelsestraff och att han där blir så tagen av sina drifter att han försöker sig på fel medintagen.

"Emil" hade ändå tur i oturen, när han utsattes för övergrepp och våldtäkt fanns ett vittne på plats om gick emellan och avbröt misshandeln som följde när "Emil" tog sig loss.
I "Emils" fall finns goda möjligheter för en fällande dom. Många, många flickor/kvinnor har inte samma "tur" i oturen - många våldtas med vittnen på plats, vittnen som inte ingriper, som tycker de får skylla sig själva, som anser att kåta män äger rätt till sovande och/eller druckna kvinnor...

Statstjänstemannen har för övrigt ett svenskklingande namn och lever enligt uppgift tillsammans med en annan man - tio år yngre än sig själv. Huruvida den andra mannen är en faktisk partner eller bara delar bostad får dock vara helt osagt.
Vilken myndighet mannen arbetar för är fortfarande inte känt.

Till "Emil" önskar jag alla styrka. 


måndag 16 september 2013

Skottlossning på militärbas i USA

Sju döda


Uppemot tre gärningsmän ska ha avlossat flera skott på en marinbas i Washington.

Minst tolv personer har skottskadats varav sju av dem har dött, uppger nyhetsbyrån AP.

En skytt ska ha skjutits till döds – medan två män klädda i militärkläder fortfarande söks av polis.

(Aftonbladet)
Flera döda efter skott på marinbas i USA

Flera skott har avfyrats utanför en marinbas i Washington, rapporterar den amerikanska marinen.

Minst sex personer uppges ha dött och åtta skadats, skriver Washington Post.

En misstänkt gärningsman är död - och ytterligare två personer som eventuellt har varit inblandade söks av polisen.

– Han siktade vapnet och sköt mot oss, säger vittnet Todd Brundidge enligt CNN.Dramat skall ha börjat ca kl. 14.15 svensk tid och pågår fortfarande kl. 19.30.

Det finns egentligen bara en stor fråga man ställer sig i det här läget .. När skall USA se över sina vapenlagar? Skolskjutningar, skjutningar på arbetsplatser och nu en militärbas. När skall de inse att nog är nog?

Tillägg:
Enligt nyare uppgifter skall nu 8 personer avlidit.

Siffran ökar. Kl 20.20 svenskt tid så uppgavs 12 döda, varav en trolig GM. Ytterligare GM söks fortfarande på området.
Att driva ett barn i döden är inte skäl för åtal..


13-åring tog sitt liv13-åring tog sitt liv

"Den 45-åriga försäljningschefen misstänks ha sexuellt utnyttjat och drivit en 13-årig flicka från Kumla till självmord.

Nu åtalas han för 25 olika sexualbrott mot barn.
Våldtäkt mot barn.

Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Ofredande.

Försök till grovt utnyttjande av barn för posering.
Bland annat åtalas mannen för att ha sexuellt utnyttjat en 13-årig flicka som sedan kastade sig framför ett tåg i Kumla.

Hennes död tros ha föregåtts av hot om att bilder på henne skulle läggas ut på nätet."

Det värsta av brotten slipper han alltså åtal för - att ha drivit ett barn i döden.

Det borde ha funnits utrymme för att åtminstone åtala honom för grovt vållande till annans död.
Det råder ju ingen tvekan om att han varit just vållande genom att utnyttja och hota flickan tills hon inte längre orkade möta ännu en dag.


Tortyr och våldtäkt skall visa vilka de är


Våldtogs med flaska - nu sprids filmen"Ännu en attack på en homosexuell man rapporteras från Ryssland.

En ung man filmas medan han blir slagen, hotad med pistol och våldtagen med en flaska.

Nu sprids filmen i sociala medier.

Mannen, som är från Uzbekistan och studerar i staden Novosibirsk, lockades i en fälla via en dejtingsajt av ett gäng ryska homohatare, rapporterar Radio Free Europe.

– De ryska grabbarna lämnade över honom till oss. Vi frågade ut honom och han erkände allting. Vi var sex eller sju. Ryssarna sa att han var pedofil, men det förnekade han, säger en man som påstår sig ha deltagit i attacken till radiostationen.

Samtliga förövare ska också ha varit uzbeker.

– Vi tvingade honom att sitta på en flaska för att sona sina synder och ta sitt förnuft till fånga. Vi gjorde det här för att skydda uzbekernas heder. Vi bor och arbetar här och träffar ständigt andra nationaliteter. Om vi inte gör så, får vi ingen respekt, säger torteraren.
[...]
Misshandeln filmades och sprids nu på internet via mobilapplikationen WhatsUp. Polisen i Novosibirsk säger att de inte känner till den."


Gay Man In Russia Apparently Raped By Vigilantes On Video

[...]
The Uzbek-speaking source, speaking from Russia, confirms that the victim was targeted because he is gay.

"We made him sit on a bottle so that he repents for his sins and comes to reason," he told RFE/RL's Uzbek Service. "We did this to protect the dignity of Uzbeks. We live and work here, we are in contact with people of different nationalities. There will be no respect for us otherwise."


[...]


"Russian guys caught him and called us to say they had a gay Uzbek," the self-proclaimed author of the video said. "We then questioned him and he confessed to everything. There were six or seven of us. The Russians told us he was a pedophile, which he denied. But he confessed that he was gay."
För att skydda värdigheten hos Uzbeker ... Uzbeker och ryssar är således sadistiska svin och det känns viktigt för dem att omvärlden också uppfattar dem som det.
Det tycker jag man bör ta till sig.

Vi får väl börja betrakta dem som det så att de får sin vilja uppfylld. 

Polisen uppger att de inte har fått kännedom om fallet. Är det inte konstigt att en homosexuell man som utsatts för tortyr och våldtäkt inte söker upp polisen för att där bli hånad och eventuellt utsatt för ännu mer våld och övergrepp?

Nej, bojkotta dessa skitländer tills de bestämmer sig för att respektera mänskliga rättigheter och börjar arbeta för att få ett stopp på det som pågår.


Tjänsteman gripen för våldtäkt på man

Det borde vara som vilken våldtäktsanmälan som helst, men är det givetvis inte. Att en man våldtar en annan man är ofta något som aldrig kommer till polisens kännedom på grund av stigmat för brottsoffret.
Här har man anmält och polisen gör ett gripande."En myndighetstjänsteman har anhållits misstänkt för våldtäkt på en annan man.

Våldtäkten ska ha skett hemma i tjänstemannens lägenhet i Stockholm.

[...]

Enligt uppgift till Aftonbladet jobbar den gripne på en stor svensk myndighet som tjänsteman.
– Om det stämmer jättetrist. Vi måste avvakta se hur det går. Han är än så länge bara misstänkt. Och vi har inte fått någon information om det som hänt, säger en talesperson för myndigheten.
"
(Aftonbladet)

Den misstänkte mannen är tjänsteman på en myndighet. Att man poängterar det i artikeln väcker funderingar kring vilken ställning mannen har och vilken myndighet det rör. Läser man artikeln så får man uppfattningen att det kan ha kopplingar till yrkesrollen på något sätt - givet hur man poängterar tjänstemannens ställning och att man från Aftonbladet redan initialt kontaktat arbetsgivaren.

Polisen ger man däremot inte intryck av att ha haft någon kontakt med, även om man i artikeln vill ange att uppgifterna kommer från dem:

"– Det är tragiskt. Ibland har vissa personer svårt med ett nej, säger Johan Rehnberg, stationsbefäl på Norrmalmspolisen. Det här rör sig inte om någon överfallsvåldtäkt utan det har skett inom ett kompisgäng, säger Johan Rehnberg, stationsbefäl på Norrmalmspolisen"

Dels är ju inte uttalandet egentligen relevant för vad fallet handlar om. Det talas inte om ett "kompisgäng" i det här brottet utan om en man som ger sig på en annan man - dvs två parter som befinner sig i en lägenhet.
Ett kompisgäng ger ju intryck av en något större grupp än två.

Dels är uttalandet återanvänt:

Jämför med vad polisen sa i fredags gällande våldtäkten i Vitabergsparken:

"– Det är tragiskt. Ibland har vissa personer svårt med ett nej. Det här rör sig inte om någon överfallsvåldtäkt utan det har skett inom ett kompisgäng, säger Johan Rehnberg, stationsbefäl på Norrmalmspolisen."

Det är inte ens ett liknande uttalande, det är ordagrant samma citat som återges.

Innebär det att journalisten inte ens bemödat sig med att försöka få ett uttalande av polisen, alternativt inte fick något, och då valde att återanvända ett citat för att ge sken av att den information som förmedlas kommer från polisen?

Eller är det så att polisen helt sonika lämnat en liten lapp till Aftonbladet med lämpliga citat de kan använda under helgen så att de skall få arbeta ostörda?

Att en person exakt ordagrant skulle göra samma uttalande med två dagars mellanrum känns inte särskilt genuint, i synnerhet givet att uttalandet inte ens känns särskilt relevant med hänsyn till brottets i det senaste fallet, två män i en lägenhet.


söndag 15 september 2013

Mmm--- otäcka kvinnor som lurar män ...

Dessa lurade stackars män.. kanske borde de inte få gå lösa utan att guidas av någon som kan ta vuxet ansvar åt dem..


"– Hon har eggat mig i sin argumentation om sin sexuella kraft. Hon har velat ha en sexuell kontakt med mig, och det har jag tyvärr gått på, säger han."
http://www.expressen.se/gt/efter-sexskandalen--lamnar-nu-sitt-uppdrag/

Människans bästa vän ...

"Familjens hund avslöjade barnvaktens övergrepp
En sju månader gammal pojke utsattes för övergrepp av barnvakten. Det avslöjades när familjens hund slog larm och blev aggressiv mot den 22-åriga kvinnliga förövaren.


– Vi blev misstänksamma när vår hund Killian uppträdde väldigt beskyddande mot vår son varje gång hon kom hem till oss. Några gånger var vi faktiskt tvungna att hindra hunden från att gå till attack mot henne, säger pappan Benjamin Jordan till Fox News.

I veckan dömdes kvinnan till fängelse i tre år för övergreppen av en domstol i amerikanska staden Charleston i Syd Carolina, tack vare hunden Killian.

[...]

Inspelningen avslöjade en förälders värsta mardröm.

Där kunde de höra hur kvinnan svär, slår och begår övergrepp på sonen samtidigt som han gråter av allt högre av smärta."

Det är inga problem att tänka sig hur föräldrarna kände sig när de fick kunskap om hur barnvakten misshandlade deras son. 
Att de var kloka nog att fundera över hundens beteende istället för att betrakta den som ilsken och avliva den är något de säkert tackar sin lyckliga stjärna för i efterhand.

Nej, jag hör inte att han ger Svenskarnas parti sitt stöd...

Nej, jag hör inte att han ger Svenskarnas Parti sitt stöd. Jag hör inte heller någon hyllning av partiet.

Jag hör att han dementerar att han skulle stödja partiet:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17474299.ab

"Du ser inget problem med att det är ett nazistiskt parti som du stöttar?

– Jag stöttar ingenting. Jag bedriver inget stöd för nationaldemokraterna eller Svenskarnas parti. De får sköta sig själv. Men gör de en bra grej så ska de ha en honnör för det."

Jag hör att han inte tycker det var så smart att genomföra demonstrationen i Stockholm"Syftar du på demonstrationen i Stockholm i går?

– Den har jag inga synpunkter på. Eller jag kan ha synpunkter på den. Jag tycker att det var ganska provokativt och dumt."


Jag hör att han klassar dem som extremister och jag hör en man som ger ett något förvirrat intryck.
Jag hör en reporter som försöker få honom att säga något som ligger i linje med den vinkel man redan bestämt sig för att artikeln skall ha.

Det här är inte god journalistik, det saknar nyhetsvärde - det är en icke nyhet om en icke händelse som man försöker formatera om för att journalisten skall få ut sin artikel..

Är det verkligen sådan nyhetstorka idag.....

(Och nej, jag sympatiserar inte med SD - men inte heller med slaskjournalistik gör en höna av en fjäder)

Det är skillnad ..

Dogge är kritisk till att ena laget i körslaget kunde föra en kampanj om kärlek genom att låta två kvinnor kyssas i sändning, samtidigt som hans eget lag inte fick föra fram en kampanj gällande en pågående vårdnadstvist:"Efter förra veckans Pridekupp satte TV4 ner foten: ”Politisera inte underhållnings-tv”.

I går svarade Rickard ­Söderbergs kör med en ­homokyss.

- Vi ville lyfta frågan om en typ av kärlek som ­utsätts för mycket hat, ­säger han.
[...]
Enligt en källa i produktionen har Söderbergs ställningstaganden lett till upprörda känslor i Dogge Dogge­litos kör. Botkyrkakören hade själv planerat att lyfta upp kampanjen ”Låt Lisa få komma hem” - om en liten flicka som placerats i jourhem - i sitt scennummer men fått nej. Körledaren och flera av medlemmarna ska ha reagerat starkt och känt att TV4 varit orättvisa."


Fallet Lisa är säkert behjärtansvärt på många sätt, men nog måste väl ändå Dogge och hans lag förstå att det är en väsentlig skillnad på att gå in och kampanja i en vårdnadstvist och att lyfta något så allmänmänskligt som människors rätt att vara och älska?

Att ens komma på tanken att neka två samkönade att pussas/kyssas i TV borde ifrågasättas hårt. Ömhetsbetygelser mellan två människor är vackert och kan inte vara fel. 
Att däremot puscha för ställningstaganden i en vårdnadstvist och använda TV som en bas för partsinlagor kan aldrig vara rätt.

Det är skillnad helt enkelt, det måste väl ändå Dogge också inse....

Påstådda barnbrudar var brudnäbbar

Det har cirkulerat en bild på nätet som påstods visa barnbrudar på väg att bli bortgifta.


Nu har man undersökt sanningen i detta och kommit fram till att bilden visar brudnäbbar, inte barnbrudar.

Det känns nog som en korrekt analys. Vi borde ju redan vara insatta i om små barn giftes bort i massceremonier kan jag tycka.
"De stod på en lång rad och höll sina blivande män i handen och påminde på något sätt om när AIK:s knattelag får leda in proffsspelarna på arenan. Naturligtvis var det ungefär det som det var frågan om.

Flickorna, brudnäbbar, hade just till uppgift att leda fram männen till sina blivande jämnåriga brudar. Brudarna visar sig oftast inte offentligt på Hamasbröllop och enligt palestinsk traditionell folktro ska de små brudnäbbarna skänka brudparet lycka och många barn."


(Sveriges Radio)

lördag 14 september 2013

Riskbedömningar, barnförhör, uppdrag granskning m.m

Bloggen Suspicio har skrivit utförligt om ämnet. Rekommenderar de som är det minsta intresserade av ämnet att läsa inlägget.

http://suspicio.wordpress.com/2013/09/14/riskbedomningar-barnforhor-uppdrag-granskning-m-m/Våldtogs på skolfesten


"
Två män har anhållits misstänkta för våldtäkt på en skolfest i Vitabergsparken i Stockholm.

Enligt polisen togs de på bar gärning.

– Polis fanns på plats när vittnen slog larm, säger Lotta Larsson, stationsbefäl på Södermalmspolisen.

Någon gång mellan midnatt och klockan ett natten till lördag upptäckte vittnen en pågående våldtäkt i Vitabergsparken på Södermalm i Stockholm. När de larmade polisen fanns patrullen precis i närheten och kunde direkt gripa två män, 17 och 18 år gamla.

– Patrullen tog dem på bar gärning, säger Jens Mårtensson, länsvakthavande befäl vid Stockholmspolisen till TT."


[...]

Ytterligare en gripen

Under natten mot lördagen greps ytterligare en man misstänkt för en annan våldtäkt i Stockholm. Den här gången på Kungsholmen.

– Det är tragiskt. Ibland har vissa personer svårt med ett nej. Det här rör sig inte om någon överfallsvåldtäkt utan det har skett inom ett kompisgäng, säger Johan Rehnberg, stationsbefäl på Norrmalmspolisen.Man får ge en eloge till polisen som planerat in närvaro och fanns på plats i Vitbergsparken. Vad som hände på Kungsholmen framgår inte riktigt. Det kanske kommer mer information senare.

Jag vill dock ta fasta på det stationsbefälet säger. Det handlar inte om överfallsvåldtäkt eftersom personerna är bekanta/känner varandra (skett inom ett kompisgäng).
I nätdebatter ser man alltför ofta åsikten att enbart överfallsvåldtäkter kan räknas som "riktiga" våldtäkter. Det indikerar att personerna faktiskt inte är insatta i vilka kriterier som råder för en överfallsvåldtäkt - nämligen att GM och BO är obekanta.

Är de bekanta så spelar det ingen roll om GM sliter in BO i en buske och genomför våldtäkten, det är betydelselöst om brottet sker på impuls eller om GM smugit på och faktiskt överfaller BO i ett läge där BO inte i stunden interagerat med GM på något sätt. Känner de varandra - är bekanta - så faller det inte under rubriceringen "överfallsvåldtäkt".

Och ja - visst har stationsbefälet rätt. Det är tragiskt att somliga inte förstår ett nej och tar sig rätten till en annan människa. Mycket tragiskt.

Ett barn misstänkt för mord

Tack Aftonbladet och tack Oisin Cantwell för att ni ser, har förståelsen för och påtalar det alla borde veta - att femtonåringar är just barn.

"15 år gammal, ännu ett barn, snyftandes under en vit filt.
Det är allvar nu: åklagaren vill att hon ska häktas för mordoch motsätter sig önskemålet att hennes mamma ska få stanna kvar i salen som stöd. " 

De är barn i rättssalen, och de är barn när män försöker köpa sex av dem.

Förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar och modern, en ännu ung kvinna med blekt ansikte, får inte närvara."
Aftonbladet

Ett barn förnekas rätten till förälderns stöd i rättsalen?!?!?!

VARFÖR DÅ?

Jag personligen har i tjänsten suttit med vid många rättegångar. Lykta dörrar har haft syftet att skydda de inblandade - inte för att kasta ut dem i kylan.
Jag har aldrig varit med om att föräldrar slängs ut ur rättssalen när det gäller minderåriga. Däremot att andra brottsmisstänka (för samma brott) anhöriga till vuxna trots önskemål om kvarsittning blir avvisade..

Det är dessutom oftast den klienten i vars intresse lykta dörrar föreligger som begär just detta - inte motparten för att försvaga BO eller MGM...

Är det inte en rättsskandal, ett övergång till något annat system utan civilisationens normer när man anser att minderåriga skall figurera i rätten utan stöd av någon ...


"Vi vet ännu inte hur skyldig hon är. Kanske bär hon ett betydande ansvar. Kanske utnyttjades hon aningslöst som lockbete av två vuxna män.
Men vi vet att en katastrof har drabbat fler än den mördade mannen och dennes anhöriga.
En katastrof som detta barn kommer att tvingas leva med under återstoden av sitt liv. "


Ja, hon kanske bär ett betydande ansvar, men har hon i så fall insett det?
Hon är ju - precis som skrivs i början - bara ett barn fortfarande, på precis samma sätt som manliga unga förövare på femton år fortfarande är barn.
Rättsväsendet tar hänsyn till detta - man önskar media och internetdebatten gjorde det i större utsträckning också..


Vem i hela världen kan man lita på...

Polis skickade sex-sms – får behålla jobbet  

Sms:en från polisutredaren till en socialt utsatt 17-årig flicka som var hans klient handlade om huruvida de skulle bli knullkompisar.

Polismannen som är i 30-årsåldern sa i ett samtal med arbetsgivaren att sådana relationer borde vara okej i hans privatliv.

Han fick behålla jobbet.


[...]

Enligt polisutredaren var sms:en ett sätt att utröna hur flickan kände för honom så att han visste hur han skulle agera i tjänsten. Men medger att han efter en stund blev nyfiken och smickrad och hakade på sexsnacket.
Efteråt kom han på att det var olämpligt och pratade med flickan. Hon polisanmälde honom.

Hakade på sexsnacket??? Återigen en ung flicka som bär ansvar för att en vuxen man - som dessutom har henne som klient i tjänsten - inte klarar av gränsdragningar...

Är det vad vi kan förvänta oss av polisen om vi vänder oss dit? Att de på fritiden inte alls behöver ha moral, kodex eller ens eget ansvar?

Dessutom -- han vill utröna hur hon känner så att han vet hur han skall agera i tjänsten !?!?!?!?!?

Så om hon inte anmält honom - (av någon illvilja då förstås, det är ju hon som lurat in honom i "sexprat" om man skall tro honom, hur det nu går ihop med resten av förklaringen ), utan istället varit intresserad - vad hade det inneburit för hans agerande i tjänsten???

Hur objektiv hade han varit om det slutat med sex istället för anmälan? (Varför anmälde hon - det var ju hon som lurade honom) ..
Hur objektiv är han i sin roll som polis när han blir anmäld för sina snuskiga mail istället för att få sex?

Är det en sådan här polis vi vill ha? Oavsett om man är brottsoffer eller misstänkt så är ju inte den här polisen någon man vill möta.


fredag 13 september 2013

Kvinnor är så jäkla falska alltså....

Nämndemannen ses köpa sex – i skogen


Att först locka ut honom i skogen och sedan springa till tidningen .. Han som betalat för sig och allt..

Fan .. man kan inte lita på kvinnor, dessa falska, illojala, känslostyrda varelser..  Life sucks.. 


Hmm .. undrar man om hans inställning till kvinnor kan ha någon som helst påverkan på hur han gör sina bedömningar som nämndeman i rätten... Meh, man är väl inte manshatare heller, det måste man ju förstå att det faktum att han ser kvinnor som något man kan köpa inte alls säger något om hans person i övrigt ...