söndag 26 april 2015

Föräldrabalken är förlegad och bör ändras.


För gifta föreligger gemensam vårdnad från dag ett när barnet föds, men för sambos och icke sambos så tillfaller vårdnaden om barnet per automatik modern.


6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge

Inledande bestämmelser
3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 
Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet även därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma vårdnaden upplöses enligt 5, 7 eller 8 §. Skall barnet även efter domen på äktenskapsskillnad stå under båda föräldrarnas vårdnad, skall rätten i domen erinra om att vårdnaden alltjämt är gemensam. Lag (1994:1433)

Det absolut vanligaste är idag att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen - 92%. Gemensam vårdnad har en majoritet av föräldrarna oavsett om man talar om gifta, sambo eller icke sammanlevande föräldrar.

Gemen­sam och ensam vård­nad för barn 1‑17 år i olika familje­typer, 2011
Procent

(SCB)


Att vårdnaden tillfaller mamman i första hand trots samboskap med pappan är otidsenligt givet att två sammanboende föräldrar per automatik bör räknas som lika mycket föräldrar och utgöra en lika trygg bas för barnet oavsett kön.

Att leva under äktenskapsliknande förhållanden bör gentemot barnet också innebära att två närvarande föräldrar har lika ansvar, skyldighet och juridisk rätt att besluta kring barnet - och att det automatiskt skall följa på föräldraskapet.

Den nuvarande skrivningen bör ändras så att automatisk gemensam vårdnad också föreligger vid samboskap och träda i kraft samtidigt med att faderskapet fastställts.

5% av barnen har aldrig sammanbott med båda föräldrarna och det kan givetvis grunda sig i skäl som innebär att pappan är olämplig, det inte alls går att samarbeta osv.

Jag menar att lagen trots det bör ändras så att om ingen av föräldrarna protesterar och anger giltiga skäl till varför inte gemensam vårdnad skall föreligga från den dag då faderskapet är fastställt så skall gemensam vårdnad gälla.

Skillnaden jämfört med nuvarande lagskrivning mellan gifta/sambo blir då att för att kunna föra över vårdnaden från gemensam till enskild så kommer för sambos krävas - precis som det idag görs för gifta - att parterna separerar och endera kommer överens om enskild vårdnad för den ene, eller har så tungt vägande skäl för enskild vårdnad att rätten väljer att besluta om detta.

För icke-sambos skulle inte samma procedur krävas, utan där blir det istället frågan om att om mamman har något att invända mot pappan som gemensam vårdnadshavare så måste hon kunna motivera det sakligt och en prövning sker av hennes invändning - istället för som idag, att pappan måste stämma mamman för att få gemensam vårdnad om hon inte vill skriva på.


I ett jämställt samhälle finns ingen annan rimlig väg att gå än att ha utgångspunkten att båda parter är fullvärdiga föräldrar om det inte finns skäl som talar för något annat.
I ett jämställt samhälle så skall utgångspunkten vara att barnen äger rätten till båda sina föräldrar utan osaklig inskränkning från någon part.
En början för att nå dit är att automatisk gemensam vårdnad skall ses som grunden i föräldraskapet - inte ett tillval för ogifta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar