onsdag 8 juli 2015

Brottet med automatisk rabatt -- sexuella övergrepp på barnVi har en särskild lagstiftning för att skydda barn mot sexuella övergrepp, både fysiskt och i bild. Det är givetvis mycket bra att man lyfter ut sådana brott i egna paragrafer så att det blir tydligt vad gärningspersonen begått för brott.

För hur oavsett så ÄR det värre att ge sig på barn än att ge sig på vuxna.

Problemet med svensk lagstiftning är egentligen inte innehållet i lagparagraferna utan hur man i domstol tillämpar dessa.

Den här mannen döms till exempel till två års fängelse för vad som klart fyller kriterierna för grovt barnpornografibrott med råge. Trots det väljer rätten att inte nyttja det straffutrymme som finns utan lägger sig lågt i förhållande till brottet.

Mannen är återfallsförbrytare av grovt barnapornografibrott

Ur HD:

För fyra år sedan dömdes den 42-årige helsingborgaren för innehav av barnpornografiska bilder av osedvanligt grov karaktär.

Den nya brottsligheten är om möjligt ännu grövre än den tidigare.

Ur HD

I början av maj slog polisen på nytt till mot mannens bostad i Helsingborg, efter tips från polis i ett annat europeiskt land. Även den här gången hittades en stor mängd barnpornografiska bilder och filmer – av ett slag som polisens utredare sällan eller aldrig tidigare sett. 
I materialet fanns bilder och filmer på spädbarn som våldtas och på småbarn som är fastbundna och blir piskade under pågående sexuella övergrepp. Åklagare Eleonora Johanson beskriver bilderna som sadistiska. Totalt hittade polisen över 11 000 bilder och drygt 20 timmars film hos mannen.

Dessutom har han själv begått fysiska övergrepp mot två små barn, samt filmat och spridit sina övergrepp till andra pedofiler:

Ur HD
Dessutom åtalas han för två fall av sexuellt övergrepp mot barn. Enligt åtalet har 42-åringen förgripit sig mot två barn, fem och åtta år gamla. Övergreppen mot det ena barnet filmades och fotograferades av 42-åringen, som dessutom spred materialet vidare till andra pedofiler.


Det är ju inte heller så att det förelegat några som helst svårigheter att binda honom till brotten, eftersom han på nästan alla punkter erkänner det som ligger honom till last.
Ur HD
Vid rättegången medgav 42-åringen det mesta av vad som lades honom till last.

Rätten framhåller "allvaret" i de grova brotten gällande barnpornografin och att plussa till det är sexuella övergrepp på två små flickor, fem och åtta år gamla.
Ur HD

Tingsrätten framhåller i sin dom allvaret i att barnporrmaterialet som 42-åringen innehaft skildrar barn som utsätts för mycket brutala och sadistiska övergrepp. Att mannen fotograferade sina övergrepp på en liten flicka och såg till att ytterligare ett barn hamnade på marknaden för barnporr anses vara mycket allvarligt. 42-åringen lämnade dessutom sådan information om bilderna att flickan kan identifieras. Han fälls nu för tre fall av grovt barnpornografibrott och två fall av sexuellt övergrepp mot barn. 
Till flickorna som han förgripit sig mot döms 42-åringen att betala 55 000 respektive 27 500 kronor i skadestånd.

När svensk rätt ser "allvarligt" på grov sexuell brottslighet med barn som innehåller både fysiska övergrepp, framställning av och spridande av barnpornografi, innehav av synnerligen grov barnpornografi med våldtagna spädbarn och torterade barn - så mycket grövre är väl svårt att tänka sig -- så slår de till med två års fängelse för en återfallsförbrytare.

Det är inte ett straff - det är ett skämt.

Om inte denna man skall dömas till maxi-straffen i lagen - vad krävs då? Att barn styckas och äts upp i sexuellt syfte? Eller vad?

Lagens utrymme
Sett till straffet - två års fängelse så har inte rätten bedömt att mannens sammantagna brottslighet med det försvårande som återfall i samma brottslighet medger, ens uppgår till halva möjliga straff som går att döma.

Det är således enligt rättens bedömning en rätt mild form av grov brottslighet det är frågan om.

Vad hade de då kunnat döma till.

Vi kan börja med att titta på den lagparagraf man tillämpat gällande de fysiska brotten och omständigheterna kring det.


6 kap. Om sexualbrott 
6 § Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barnsom fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannenstår i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andrastycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse ihögst två år.

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barntill fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande avom brottet är grovt ska det särskilt beaktas omgärningsmannen är närstående till barnet eller i övrigtutnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskiltförtroende eller om fler än en förgripit sig på barnet ellerpå annat sätt deltagit i övergreppet eller om brottet medhänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga åldereller annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande avbarnet. Lag (2013:365).

Som framgår av paragrafen ovan så finns det två faktorer som borde få detta att tippa över till grovt sexuellt övergrepp av barn.

1) Barnens låga ålder - fem och åtta år.

2) Spridningen av övergreppet på ena flickan genom bildupptagning till andra pedofiler - dvs ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

Till det bör man också väga in att även om mannen inte befunnit sig i en officiell förtroendeställning så har han agerat i egenskap av vän till mamman och mormodern.

Straffet för grovt sexuellt övergrepp är minst ett års fängelse och högst sex års fängelse. Redan här borde straffet satts högre än två år givet barnens ålder och att övergreppet på det ena barnet fortsätter i form av den barnpornografi han spridit.

Barnpornografin:

Vi börjar med att titta på hur brottet för barnpornografi som mannen begått ser ut:

Ur HD

I början av maj slog polisen på nytt till mot mannens bostad i Helsingborg, efter tips från polis i ett annat europeiskt land. Även den här gången hittades en stor mängd barnpornografiska bilder och filmer – av ett slag som polisens utredare sällan eller aldrig tidigare sett. 
I materialet fanns bilder och filmer på spädbarn som våldtas och på småbarn som är fastbundna och blir piskade under pågående sexuella övergrepp. Åklagare Eleonora Johanson beskriver bilderna som sadistiska. Totalt hittade polisen över 11 000 bilder och drygt 20 timmars film hos mannen.


Sen tittar vi på den lagparagraf rätten tillämpat:
16 kap. Om brott mot allmän ordning
10 a § Den som 
1. skildrar barn i pornografisk bild, 
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annatsätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någonannan, 
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn, 
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådanabilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärdsom syftar till att främja handel med sådana bilder, eller 
5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådanbild som han eller hon berett sig tillgång tilldöms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år. 
Är ett brott som avses i första stycket ringa, döms tillböter eller fängelse i högst sex månader. 
[...] 
Är brott som avses i första stycket att anse som grovt,döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i lägstsex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottetär grovt ska särskilt beaktas om det har begåttsyrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led ibrottslig verksamhet som utövats systematiskt eller istörre omfattning, avsett en särskilt stor mängd bildereller avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsättsför våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilthänsynslöst sätt. Lag (2010:1357).Barnpornografibrotten som mannen begått är på flera punkter att betrakta som grovt - synnerligen grovt, vilket dessvärre inte är en gradering som finns i paragrafen.. (Synnerligen grov misshandel finns idag, synnerligen grovt sexualbrott eller barnpornografibrott finns inte).

1) 11 000 bilder och 20 timmar film är "stor omfattning"

2) Barnen har varit särskilt (synnerligen) unga - spädbarn

3) Det rör sig om spädbarn som våldtas och därmed utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.

4) Filmerna visar barn som torteras, piskas, under sexakter - dvs våld och tvång.

5) Mannen har begått brottet systematiskt, dels genom delaktighet i en pedofilring, dels genom upprepad brottslighet, dels genom den stora mängd det handlar om, del genom att själv framställa och sprida barnpornografi samt genom att uppmana till brott på andra barn.

Straffet för grovt barnpornografi brott är lägst 6 månaders (!!) fängelse och högst sex års fängelse.

För barnpornografibrott av normalgraden är straffet högst två års fängelse.

Rättens bedömning i det här fallet är således att mannens brottslighet - trots synnerligen grov barnpornografi med våldtäkt på spädbarn, tortyr av barn genom bl a piskning i sexuella situationer, stora mängder, egen framställan och spridning samt övergrepp på två små flickor - inte betingar ett högre straffvärde än TVÅ ÅRS fängelse...

Det vill säga - man har med god marginal valt att lägga straffvärdet på nedre halvan - vilket innebär att det krävs långt värre brott för att faktiskt dömas till maxstraffet - sex års fängelse.

Jag undra då - vad krävs för att hamna där.

Försvårande omständigheter
Utöver det som hittills uppräknas i paragraferna så finns försvårande omständigheter som det i BrB anges att man skall ta hänsyn till straffmätningen oavsett brott.

29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift

4 § Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottetsstraffvärde, i skärpande riktning ta hänsyn till om dentilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, om inteförhållandet beaktas genom påföljdsvalet eller i tillräckligutsträckning genom förverkande av villkorligt medgivenfrihet. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas vilkenomfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid somförflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nyabrottsligheten är likartade eller brottsligheten i bådafallen är särskilt allvarlig. Lag (2010:370).


Ur HD
För fyra år sedan dömdes den 42-årige helsingborgaren för innehav av barnpornografiska bilder av osedvanligt grov karaktär.

Har rätten ens snuddat vid det? I så fall - hur ringa anser man då att brotten mannen begått egentligen är.
Han är ju inte dömd för mer än maxstraffet, två år, för normalbrott vare sig gällande barnpornografin eller de sexuella övergreppen mot två små barn.


Dags för ändring
Det är dags för ändring, både gällande praxis och lagstiftning. Brott mot barn bör i grunden redan ha ett högre straffvärde än brott mot vuxna - och då talar vi om ett väsentligt högre straffvärde. Det som ger max två år för brott mot vuxna skall ha ett minimistraff på minst två år när det gäller barn. Övre gränsen för brott mot barn bör ligga väsentligt högre än övre gränsen för brott mot vuxna.


Pedofil hade bilder på torterade småbarn

Fängelse för grov barnporr

Brottsbalk (1962:700)

Nätpedofil hade porrbilder på spädbarn , HELSINGBORG(HYLLINGE)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar