onsdag 25 september 2013

Polisen erkänner ett tredje register

De senaste dagarna har en skandal inom svensk polis uppdagats. Ett register har sedan flera år förts över romer och deras barn.
Det handlar om en kartläggning där romer registrerats enbart på grund av sitt släktskap, och inte för att de begått brott eller är misstänkta för brott.
Registret omfattar minst 4 tusen personer och de yngsta är bara några månader gamla..

Artiklar på ämnet:
Dagens Nyheter

Expressen

Aftonbladet


Jag är inte särskilt överraskad över att ett register av denna typ avslöjas inom polis/myndigheter. De senaste åren har lagstiftningen i allt högre grad syftat till att möjliggöra kartläggning och registrering av människor på allehanda lösa grunder.
Vi vet att människor registreras på basis av deras politiska åsikter, religiösa engagemang om de grupper de tillhör anses vara av typen som skall övervakas.
Vi borde också veta att människor kan registreras för att de på något sätt kommer i kontakt med kriminella men inte själva är kriminella osv.. Det s.k. spaningsregistret är inte okänt - eller borde inte vara det. Spaningsregistret kräver inte att du är misstänkt för brott, det räcker med att du umgås med någon som är misstänkt för brott för att förekomma där.
Du kan idag få din telefon avlyssnad eller utrymmen där du vistas/äger buggade, inte för att du själv är brottslig eller ens misstänkt för brott, utan för att någon i ditt umgänge som brukar vistas i din lägenhet kan förekomma i sådana sammanhang.
För att kunna använda sådana tvångsåtgärder krävs att också du ingår i polisens kartläggning - trots att du vare sig begått eller är misstänkt för brott.

Telefon/e-mail annan elektronisk avlyssning:

Rättegångsbalken kapitel 27
18 § Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation innebär att meddelanden, som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet.
   Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får användas vid förundersökning som avser
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning är belagd med straff eller
3. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.

   Ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ger också rätt att vidta sådana åtgärder som anges i 19 §. Lag (2012:281).
19 § Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innebär att uppgifter i hemlighet hämtas in om
1. meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress,
2. vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett visst geografiskt område, eller
3. i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits.

   Genom hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får sådana meddelanden som avses i första stycket 1 även hindras från att nå fram.
   Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får användas vid förundersökning som avser
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader,
2. brott enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken, brott enligt 16 kap. 10 a § brottsbalken som inte är att anse som ringa, brott enligt 1 §narkotikastrafflagen (1968:64), brott enligt 6 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling, eller
3. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1 eller 2, om sådan gärning är belagd med straff.

   I fall som avses i 20 § andra stycket får hemlig övervakning av elektronisk kommunikation dock användas endast vid förundersökning som avser brott som kan föranleda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt 18 § andra stycket. Lag (2012:281).

20 § Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får, om inte annat följer avandra stycket, endast ske om någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Åtgärden får endast avse
1. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning som under den tid som tillståndet avser innehas eller har innehafts av den misstänkte eller annars kan antas ha använts eller komma att användas av den misstänkte, eller
2. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.
   Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får, utöver vad som anges i första stycket, ske i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Övervakning som innebär att uppgifter hämtas in om meddelanden får dock endast avse förfluten tid.
   Avlyssning eller övervakning får inte avse meddelanden som endast överförs eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät som med hänsyn till sin begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses vara av mindre betydelse från allmän kommunikationssynpunkt. Lag (2012:281).Rumsavlyssning:

Lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning
4 § Hemlig rumsavlyssning får endast avse en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Avser åtgärden någon annan stadigvarande bostad än den misstänktes bostad, får hemlig rumsavlyssning användas endast om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där.

Hemlig rumsavlyssning får inte avse
1. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas för verksamhet för vilken tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,
2. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas för verksamhet som bedrivs av advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter eller familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller
3. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas av präster inom trossamfund eller av dem, som har motsvarande ställning inom ett sådant samfund, för bikt eller enskild själavård.Spaningsregistret:

6 § I registret får uppgifter om en person som inte kan misstänkas för brott behandlas, om
1. uppgiften har samband med en person som har registrerats enligt 5 §, och
2. behandlingen är av särskild betydelse för polisens spaningsverksamhet.

12 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
   Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.
   Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.


Det är inte överraskande att polisen kartlagt romer, lika lite som det är överraskande att polisen kartlägger andra familjer, grupper eller bekantskapskretser kring människor. Lagen ger utrymme för det.
Har du kriminella i din släkt? Har du någon som kanske inte är kriminell men ändå - utan att kanske ens veta det själv - är misstänkt för brott i din släkt?
Har du någon i din bekantskapskrets som är föremål för polisens misstankar?
Då kan du vara föremål för registrering och ännu värre också för tvångsåtgärder. Kanske är ditt sovrum buggat, din telefon avlyssnad, din e-mail kontrollerad, alla dina SMS och bildöverföringar synade..
Du vet inte, för du vet inte vem som kan bli föremål för tvångsåtgärder av olika slag. På det området finns inte längre någon rättssäkerhet för dig bara för att du är oskyldig.


8 kommentarer:

 1. OT, har ingen susning om vad du skrivit på nätet mer än en bråkdel av det som nämns men är imponerad över att du tas upp som förebild :)

  http://www.bokforlagetatlas.se/blogg/mattiashagberg/2013/01/kamp-mot-det-extrema-del-2
  http://www.bokforlagetatlas.se/blogg/mattiashagberg/2013/01/varfor-hatar-mannen-pa-natet
  GF

  SvaraRadera
 2. Hej Micro! Lovade dig att jag skulle skriva om en helt annan sak om du minns. Kristina heter jag. Ser att du har väldigt mycket kontakt med en person som jag anser är väldigt svår att ha ett normalt samtal med. Därför hoppar jag detta för jag vill inte riskera bråk på din nya blogg.

  Synd för jag har läst mycket av det du skriver och jag tycker verkligen om det du säger och tar upp. Jag bestämmer givetvis inte över vilka du umgås med men samtidigt vet jag risken om jag kommer i konfrontation med den andra personen.

  Önskar dig all lycka med din blogg Micro. Du verkar vara en klok kvinna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för dina lyckönskningar.
   Jag respekterar att du inte vill dra igång en diskussion, men vill dock säga att för min skull behöver du inte avstå.
   Jag har ingen direkt kontakt med andra på nätet, utan kommenterar endast när jag finner det intressant.
   Människor jag umgås med får respektera att vi ibland har olika åsikter - jag modererar inte mina åsikter för att väcka gillande hos andra. Konfrontationer är således inget jag är rädd för eller direkt aktar mig för..

   Radera
 3. Micro! Jag har läst en hel del av det du skriver och jag gillar definitivt det mesta av detta. En feminist med fötterna på jorden. Det finns dock en sak som går utanför detta och det är ditt försvar för scum-manifestet. Helt seriöst detta rimmar väldigt illa med det övriga du skriver.

  Scum-manifestet är en av de största skamfläckar som någonsin nedtecknats. Ett manshat som går över alla gränser. Hade detta tvärtom avhandlats på samma sätt om kvinnor istället hade det för länge sedan grävts ned, vilket är helt riktigt.

  En lugn och saklig fråga. Hur kan du försvara denna skamfläck?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag försvarar Solanas rätt att uttrycka sig, precis som jag försvarar Strindbergs rätt att genom litteraturen sprida sitt kvinnoförakt.

   Jag har personligen inte läst manifestet och försvarar det inte sak .. dvs inte det som uttrycks i det, men jag finner det underligt att när män spyr kvinnoförakt och kvinnohat - vilket flera av våra "stora " författare gjort, så försvaras det med att de skriver utifrån sin erfarenheter och sin tid .. När en kvinna gör motsvarande så skall hon tystas och bojkottas ..

   Det friar ordet och rätten att uttrycka sig kan inte vara förbehållet män eller de som skriver sådant som män gillar....

   Radera
 4. Detta skrevs som inlägg på en annan blogg om Solanas av en man som uppenbarligen hade huvudet på skaft:

  "Men det är sjuka åsikter att klassa alla män som sjuka, att ställa det ena könet som fiende till det andra, att propagera för att män inte ska ha samma rättigheter som kvinnor. Det är ju bara en sorts plagiat av nazisternas politik mot den judiska befolkningen.

  Att upphöja en diagnosticerat psyksjuk narkoman och prostituerad som gjorde tre mordförsök mot oskyldiga människor, som en sorts chefsideolog med ett manifest där män ska antingen utrotas eller spärras in i ghetton- det är sjuka tankar och ett sjukt beteende, även om ståndpunkten inte kan ursäktas med att den beror på psykisk sjukdom.

  Svenska män kallas jämbördiga med talibaner, trots ingen har bränt ned skolor, skjutit skolflickor, bombat begravningsföljen eller skurit öron och näsa av sin egen fru. Detta av en alkoholist som utmärkt sig genom att urinera på golvet under en premiärvisning på en biograf."

  Jag håller med Anonym 07.50 om att upphöjandet av denna kvinna är en av de största skamfläckar som finns. Detta är inte mot dig Micro för du är inte en av dem som hatar män rätt av men det du säger om Strindberg i jämförelse haltar väldigt illa. Var någonstans säger han rent ut att han hatar kvinnor, att de är en biologisk olycka som borde avlägsnas från jordens yta? Jag har läst hela scum-manifestet och det mesta av Strindberg och det går definitivt inte att jämföra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis det gör ju Strindberg - ställer det kvinnor mot män och spyr över kvinnorna.
   Solana har inte kopierat Strindberg .. det är riktigt .. däremot ger de uttryck för samma sorts "hat" mot det andra könet.

   Det räcker med att läsa förordet till Giftas II för att spåra det gift som Strindberg spyr över kvinnor.

   I dina ögon är Solana en skamfläck, för de kvinnor och män som kan sätta sig in i hennes känslor och identifiera sig med/eller sympatisera med det som står eller deras tolkning av det som står, är hon det inte ...

   Precis som Strindberg som kan ses av som en kvinnohatande spya av somliga och hyllas av andra..

   Solana äger liksom Strindberg - du och jag - att hysa vilka känslor hon vill och faktiskt också att ge uttryck för dem. Man får hata kvinnor/män, man får anse att de skall utrotas/förtryckas eller vad som helst .. man äger rätten att hysa åsikter och känslor utan att ta hänsyn till vad andra könet skall tycka om det... Den rätten äger också Solana.

   Det står alla fritt att sedan välja om de vill läsa det som står, och att förhålla sig till det som står om de väljer att läsa.

   Strindberg var väl för övrigt han också en psyksjuk narkoman ...

   Radera